احکام نماز ،مقدمات ومقارنات نماز

الف مقدمات نماز شامل :

1 - طهارت;

2 - پوشش;

3 - بر طرف کردن نجاست از بدن; مقدمات

4 - وقت شناختن;

5 - قبله شناختن;

6 - مکان نماز گزار از نمازجهت پاک بودن، غصبى نبودن، پست و بلند نبودن، بى حرکت بودن و...

و البته یک مقدمه دیگر هم هست که مستحب موکد است یعنی اذان و اقامه


ب) مقارنات یا واجبات نماز شامل:

1 - قیام;

2 - نیت;

3 - تکبیرة الاحرام;

4 - قرائت;

5 - رکوع; نماز

6 - سجود;

7 - تشهد;

8 - سلام;

9 - ترتیب;

10 - موالات;

11 - صحت تلفظ قرائت و اذکار نماز;

12 - ; طمانینه.

ج)خلل (پیشامدها):

- خللى که بر اثر انجام مبطلات نماز پیدا مى شود یا خللى که بر اثر رعایت نکردن مقدمات و واجبات نماز پیدا مى شود و دو دسته است: 1- خلل عمدى 2- خلل غیر عمدى: - به خاطر جهل به حکم - به خاطر اضطرار یا اکراه - به خاطر سهو و نسیان - به خاطر شک 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید