درد دل جوانی باسردار سلیمانی

درد دل جوانی  با سردارسلیمانی

سلام سردار.سلامی به گرمی سلام مومنان به مالک.سلامی به گرمی گرمای خورشیدی که مجاهدان راه خدا درجنگ هاشون لمسش می کنند وآه نمی کشند........نمیدونم شاید این درد دل بگوشتون برسه شاید هم اصلا نرسه وشایدهم این کار من که باشمادرد دل می کنم درنظر دیگران احمقانه به نظر برسه اما تنها راهی که به نظرم رسید حرفهام رو براتون بگم این راه بود....سردار وقتی می بینم جوانانی رو که پشت سر مالک به علی اقتدا می کنند ولی من نمی تونم کاری بکنم وقتی میشنوم دشمنانتون برای شما تله میذارن ویاران شما وجوانان شما درکنارشما جان تسلیم می کنند وقتی میبینم دشمنان جسارت به خودشون می دهند تابرادران من را که همراه شماهستند شهید می کنند صبرم لبریز میشه...وازاین که نمیتونم کاری بکنم خشم سراسر وجودم رو می لرزونه.سردار چی می شد من فقط یک بار همراه شما بودم؟!...فقط یک بار!مگر من دل ندارم فداتون بشم؟!

از طرف س.ر

/ 1 نظر / 30 بازدید
فرهاد

لبیک یاسردار